Free download º வீரயுக நாயகன் வேள்பாரி 104

Su. Venkatesan ↠ 4 Free download

சேர சோழ பாண்டியன் என மூவேந்தர்களும் பறம்பு என்ற சின்ன நாட்டின் மீது போர்த் தொடுக்க என்ன Lived and loved every minute of the story

characters ✓ PDF, DOC, TXT or eBook ↠ Su. Venkatesan

வீரயுக நாயகன் வேள்பாரி

காரணம் பாரி வள்ளல் எனத் தெரியும் அதைத் தாண்டி அவன் சிறப்புகள் என்ன பறம்பில் வாழ்வது அவ Amazing book by Mr S Venkatesan Yesterday I completed the book Unable to recover from the story This is an epic story So much of knowledge about our ancient Tamil legends Knowledge about Natures Love Peace Medical Animals Plants Time Stars Mountains War is amazing I couldn t able to understand the effort spent by Mr Venkatesan in creating this story Thanks again for creating this beautiful Velpari

characters வீரயுக நாயகன் வேள்பாரி

வளவு பெரிய விஷயமா வேள்பாரியை வாசித்தால்தான் அது புரியும் பாரியின் விஸ்வரூபம் தெரியும Writer Su Venkatesan weaves an amazing web reimagining the life of Paari a chieftain of around 600 villages in the Western Ghats of modern Tamil Nadu Sangam literature has left a few vivid and tantalizing clues about Paari and these clues have survived in the imagination of Tamil people for over two millenia The poetry of Sangam has two major threads First it celebrates nature with evocative descriptions of animals plants the landscape etc eg the shape and sound of the nochi leaf falling in the ground or the eyes of a deer the response of the anichcham flower to breath etc Second it speaks of a code of ethics to live by in love and war that is based on nature The story is set in the period of transformation when the three great empires of the South Cheras Cholas and Pandyas are being established by bringing numerous chieftains under their control The formation of the empire reuires wealth and this reuires the exploitationcontrol of nature to maximize their wealth through trade The kings and their ministers see this as an inevitable force of change and in Paari s world view humans are just a part of nature just as animals birds or plants and refuses to budge Su Ve brings the land of Parambu to life with intricate descriptions of the landscape the animals the plants and importantly the people of Parambu Through Paari Su Ve skillfully portrays a colorful picture of a life of a Sangam cheiftain who lives the ideals and values portrayed in Sangam poetry A thoughtful insightful leader who has a keen sense of appreciation of every living and non living thing in his land In one instance when Paari meets an older lady who has travelled far at a ripe old age for a function he inuires how the tree on her backyard is doing and throughout the book the incredible research done by Su Ve in writing this book shines through When the three kingdoms join their forces to conuer the small land of Parambu they face a determined force of Paari with their knowledge of the terrain and their incredible valour By pointing to the value system of Paari Su Ve skillfully reminds us what we have lost From a purely literary point of view this is probably the best Tamil novel since the glory days of Tamil Selvan that has reached hundreds of thousands Tamil readers in recent memory While some may argue the literary merit of this work for its cinematic descriptions of the war the descriptions of the character portrayals or the war is no different than the celebrated work of Llosa in which he attempted to recreate the War of Canudos The caliber of research into the period deep understanding of the Sangam literature and Su Ve s unpretentious writing all makes this novel a compelling read The beautiful illustrations by Se Manian makes reading the novel all the pleasurableLet s hope such novels come in the future


10 thoughts on “வீரயுக நாயகன் வேள்பாரி

 1. says:

  Velpari a novel that gave the impact of how people in TN would be when ponniyin selvan got released Though it came in a weekly for almost 100 weeks we could keep track of the story for those 100 weeks such was the impact of the novel In this fast world achieving such an impact reuires an absorbing story line interesting facts different plot good detailing and lots of research The novel has all of them The th

 2. says:

  Lived and loved every minute of the story

 3. says:

  As an avid reader of Tamil historical novels I always had Ponniyin Selvan as the benchmark Velpari according to me is on par with Ponniyin Selvan if not a notch above it The novel begins with Kabilars travel to Pa

 4. says:

  Amazing book by Mr S Venkatesan Yesterday I completed the book Unable to recover from the story This is an epic story So much of knowledge about our ancient Tamil legends Knowledge about Natures Love Peace Medical Animals

 5. says:

  After a long time Su Venkatesan's Velpaari kindled my interest in reading a Tamil Historical Fiction The Tamil Historical F

 6. says:

  Excellent work by SuVenkatesan

 7. says:

  Much awaited book But not as expectedToo much off branch stories deviating from main story line Sometimes felt bored Sketches in the book was awesome

 8. says:

  Awesome

 9. says:

  Writer Su Venkatesan weaves an amazing web reimagining the life of Paari a chieftain of around 600 villages in the Western Ghats of modern Tamil Nadu Sangam literature has left a few vivid and tantalizing clues about Paari and these clues have survived in the imagination of Tamil people for over two millenia Th

 10. says:

  I was introduced to 'Velpari' by a friend who was so sure that it won’t let me down as a reader That it did not is an understatement It struck all the right chords broadened my horizon and made me hungry for Tamil literature No other author in recent regional history has amassed such a huge fan following that cut across age gender religion class country social strata An interesting statistic that we heard from Vikatan group – Velpari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *